UCZEŃ TRZECIEJ KLASY

kategoria: konkurs

| 2019-03-18 |

 

Regulamin XI Międzyszkolnego Konkursu z Kształcenia Słuchu „Uczeń Trzeciej Klasy”

 

 1.  Konkurs jest poświęcony pamięci Lecha Miklaszewskiego.

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna  I st. Nr 3 im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie ul. Grochowska 64

      

 1. XI Międzyszkolny Konkurs z Kształcenia Słuchu „Uczeń Trzeciej  Klasy”   odbędzie się  dnia 28 marca 2019 r.  w  P.S.M. I st. Nr 3            im. J. Zarębskiego w Warszawie ul. Grochowska 64

 

 1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klasy III cyklu  6-letniego  szkół muzycznych I stopnia.

 

 1. Konkurs jest dwuetapowy.

 

 1. Program Konkursu obejmuje następujące zagadnienia :

 

Etap I – przeprowadzony w formie pisemnej :

 • słuchowe rozpoznanie odmiany gamy molowej
 • słuchowe rozpoznanie interwałów do oktawy włącznie (bez trytonu)
 • słuchowe rozpoznanie trójdźwięków w postaci zasadniczej (dur, moll, zwiększony, zmniejszony)
 • uporządkowanie zapisanych  interwałów w kolejności, w  jakiej zostaną zagrane na fortepianie (1 zestaw w kluczu wiolinowym)
 • zaznaczenie zauważonych zmian wysokościowych w melodii jednogłosowej
 • 4-taktowe dyktando melodyczne jednogłosowe (grane po 2 takty)
 • 2-taktowe dyktando rytmiczne jednogłosowe

 

Etap II – ustny, obejmuje śpiewanie nazwami literowymi :

 • drugiego tetrachordu gamy molowej (a-moll, e-moll, d-moll)
 • triady harmonicznej (durowa do 2 znaków, molowa do 1 znaku)
 • utrwalenia do gam durowych (do 2 znaków) i molowych (do 1 znaku)
 • trójdźwięku durowego i molowego od podanego dźwięku
 • interwałów do kwinty włącznie od podanego dźwięku (bez trytonu)
 • ćwiczenia solfeżowego á vista (z taktowaniem)

 

 1. Zadania konkursowe są utajnione.

 

8.    Uczestników Konkursu oceniać będzie Jury w składzie :

przewodniczący Jury -  p. mgr Małgorzata Rogozińska

sekretarz Jury            -  p. dr Anna Pawelec

       członek Jury               -  p. mgr Maria Piciw

                                            

9.   Zasady punktacji i rozdziału nagród ustala Jury w oparciu o odrębny regulamin.

Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

 

10.  Nagrody i dyplomy zostaną wręczone po zakończeniu Konkursu.

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplom udziału w Konkursie.

 

11.  Uczestnicy zgłoszeni do Konkursu powinni być wytypowani przez  szkołę, do której uczęszczają.

 

12.   Każda szkoła może zgłosić nie więcej niż 2 uczestników.

 

13.   Zgłoszenia uczestników oraz wpisowe w wysokości 60 zł, należy przesłać w terminie do 01 marca 2019 r. na adres

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. Nr 3

im. Juliusza Zarębskiego

ul. Grochowska 64

04-301 Warszawa

                        tel. (22) 610-61-66;   Fax . (22)  610-61-06

                        e - mail :  psm1stnr3@wp.pl

     

Wpisowe : Rada Rodziców przy PSM I st nr 3

ul. Grochowska 64 04-301 Warszawa

konto nr 16 1240 6133 1111 0010 7154 4725

„Uczeń trzeciej klasy”

 

14.  Organizator Konkursu do 15 marca 2019 r. potwierdzi przyjęcie uczestnictwa.

 

Regulamin opracowała:  mgr  Maria Piciw

                                                            

      

Powrót Więcej aktualności