Polityka prywatności

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających, dalej zwanych Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą (Użytkownika).

Dlatego też, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., jesteśmy zobowiązani poinformować wszystkich Użytkowników goszczących na stronie www, iż:

Administratorem danych osobowych – użytkowników – jest Państwowa Szkoła Muzyczna st. I nr 3 im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie mieszcząca się pod adresem ul. Grochowska 64, 04-301 Warszawa, zwana dalej Administratorem.

Osobą nadzorującą przestrzegania zasad ochrony danych, zwaną dalej Inspektorem Ochrony Danych, jest Pani Aleksandra Cnota-Mikołajec, wyznaczona przez Panią Dyrektor Szkoły Grażynę Radkowską, zwaną dalej Dyrektorem. Kontakt z Inspektorem Ochrony DO można uzyskać pod adresem e-mail: iod@psmzarebski.pl. Wszelkie informacje do uzyskania pod nr tel.: +48 22 610 61 66 i adresem e-mail: sekretariat@psmzarebski.pl.

Administracja Szkoły używa tylko niezbędnych danych. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Szkołę wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danego zadania/ usługi. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników.

Przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

  1. realizacji zadań wynikających ze statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. J. Zarębskiego w Warszawie, a także zadań ustawowych,
  2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Państwowej Szkole Muzycznej I st. nr 3 im. J. Zarębskiego w Warszawie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ciążących na Administratorze.

Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek strony www dane osobowe użytkowników, posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Administratora danych osobowych. Przekazane dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

Uzyskane dane osobowe przez Administratora, przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/ celów określonych w pkt. a, b i c, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

Przysługujące użytkownikom prawo do żądania od Administratora:

  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych; dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać dane użytkownika w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.

W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Danych Osobowych.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Dane kontaktowe
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 3
im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie

Szkoła czynna w dni robocze w godzinach: 8:00-20:00

ul. Grochowska 64 (wejście od ul. Kwatery Głównej)
04-301 Warszawa

e-mail: sekretariat@psmzarebski.pl
tel: +48 22 6106166

adres skrzynki e-PUAP: PSMIstnr3

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Aleksandra Cnota-Mikołajec
iod@psmzarebski.pl

NIP: 113-09-13-113 REGON: 000276587

Copyright All Right Reserved 2021.

Skip to content