O SZKOLEStatut Szkoły i Wewnątrzszkolny System Oceniania

Statut jest dokumentem określającym cele i formy działalności szkoły oraz prawa i obowiązki nas wszystkich.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

DOKUMENTYSTATUT SZKOŁY I WSO

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się ze Statutem naszej Szkoły oraz wyodrębnionym z niego dla Państwa wygody Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO).

Statut jest dokumentem określającym cele i formy działalności szkoły oraz prawa i obowiązki nas wszystkich – uczniów, nauczycieli i rodziców. W rozdziale Statutu zatytułowanym: Wewnątrzszkolny System Oceniania znajdziecie Państwo informacje o tym, co uczniowie powinni umieć ze wszystkich swoich przedmiotów w poszczególnych klasach oraz jak są oceniani.

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych Ucznia polega na rozpoznawaniu poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

OCENIANIE MA NA CELU
  • Poinformowanie Ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
  • Motywowanie Ucznia do dalszych postępów w nauce.
  • Dostarczanie Rodzicom/Opiekunom i Nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach Uczniów.
WYMAGANIA EDUKACYJNE

Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje Uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości i umiejętności. Określają, co Uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Dane kontaktowe
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 3
im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie

Szkoła czynna w dni robocze w godzinach: 8:00-20:00

ul. Grochowska 64 (wejście od ul. Kwatery Głównej)
04-301 Warszawa

e-mail: sekretariat@psmzarebski.pl
tel: +48 22 6106166

adres skrzynki e-PUAP: PSMIstnr3

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Aleksandra Cnota-Mikołajec
iod@psmzarebski.pl

NIP: 113-09-13-113 REGON: 000276587

Copyright All Right Reserved 2021.

Skip to content